100% CBCNV tham gia phòng chống bão

100% CBCNV tham gia phòng chống bão, chuẩn bị vật dụng tư trang phòng chống bão