Hội Thi Hoa Trạng Nguyên Của Trường MG Mỹ Đông

Hội Thi Hoa Trạng Nguyên Của Trường MG Mỹ Đông

Ngày 11/05/2018, Trường MG Mỹ Đông tổ chức hội thi Hoa Trạng Nguyên cho các bé 5 tuổi.